สำนักหอสมุดจัดอบรมกลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฏหมายผ่าน Zoom

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. สำนักหอสมุดจัดการอบรมทางด้านมาตรญานและกฏหมายสำหรับบุคลากรหอสมุด เรื่อง กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฏหมาย
วิทยากร โดยคุณอัมพวรรณ พุกดา นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฏหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โดยมี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ
และทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับวิทยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มองเห็นถึงความสำคัญของกรรมการตรวจรับพัสดุที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในความรับผิดตามกฎหมายของตนซึ่งเกิดจากความบกพร่องในการตรวจรับพัสดุ จึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุเกิดความตระหนักรู้และระมัดระวังในขณะปฏิบัติหน้าที่จนนำไปสู่ประโยชน์ของหน่วยงานที่จะได้พัสดุที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา มีบุคลากรเข้าร่วมกว่า 60 คน