สำนักหอสมุดจัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานและกฎหมายในการปฏิบัติงานเรื่อง “ความรับผิดทางละเมิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยจดัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานและกฎหมายในการปฏิบัติงานเรื่อง “ความรับผิดทางละเมิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน” ออนไลน์ผ่าน Zoom โดยมี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ กล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดการอบรม ได้รับเกีรติจาก คุณอัมพวรรณ พุกดำ นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีบุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมกว่า 50 คน