สำนักหอสมุด “สัมมนาถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตาม OKR/KRL” ประจำปีงบประมาณ 2567

“สัมมนาถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตาม OKR/KRL” ประจำปีงบประมาณ 2567 (รูปแบบออนไซต์และออนไลน์)
สำนักหอสมุด จัด “สัมมนาถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตาม OKR/KRL” เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 สู่บุคลากรสำนักหอสมุด ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2566 ณ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานในพิธีเปิดและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ OKR/KRL” ประจำปีงบประมาณ 2567 และถ่ายทอดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

จากนั้นเป็นการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานลงสู่บุคลากรรายบุคคล โดยหัวหน้างานทุกงาน และแนวทางการจัดกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารที่ดูแลและการถ่ายทอด KRLสู่รายบุคคล โดยหัวหน้า CFT ในช่วงบ่ายสรุปผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุสรรค การปฏิบัติงาน ในปี พ.ศ. 2566 และแนวทางการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2567 ของทีมบริหารทุกฝ่าย โดยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และระดมสมองประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวางกลยุทธ์การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้สอดคล้องเสาหลักยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น People / Ecological / Spiritual โดยมี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานในการระดมสมอง ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2567 ลงสู่บุคลากรทุกคน เพื่อการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการดำเนินการสู่เป้าหมาย และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอันจะนำไปสู่บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร

และในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 นำเสนอกลยุทธ์การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2567 ของกลุ่มงานบริการ งานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ งานบริหารและอำนวยการ งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, CFT-LP, CFT- RUN Skill, CFT-KM, CFT-HRD, และ CFT-Best Place to Work