สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับอาคันตุกะจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 – 10.40 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 10 คน การเยี่ยชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ นำโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสประชุมร่วมเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมีนางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ กล่าวต้อนรับ มีนางยุภาพร ทองน้อย บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ และนายปิติพงศ์ พิมพา นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายและเยี่ยมชม พื้นที่ให้บริการและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รองรับการ transform ห้องสมุดไปเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน หรือ “Learning center for all” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต