สำนักหอสมุดจัดอบรมเรื่อง “หลักการและขั้นตอนการจัดทำราคากลางของงานซื้อหรืองานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยจจัดอบรมเรื่อง “หลักการและขั้นตอนการจัดทำราคากลางของงานซื้อหรืองานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ” ออนไลน์ผ่าน Zoom โดยมี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ กล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดการอบรม ได้รับเกีรติจาก คุณนงรัตน์ ศิริคำเพ็ง ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีบุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมกว่า 50 คน