สำนักหอสมุด “จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพใจดี ชีวีมีสุข”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักหอสมุดจัด”อบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพใจดี ชีวีมีสุข“โดย ทีมวิทยากรศูนย์วิชาการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นรับฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติเดินจงกรม – นั่งสมาธิ ฝึกปฏิบัติวิทิสาสมาธิ ในช่วงบ่ายรับฟังการบรรยาย Happy 9 และชี้แจงกิจกรรม “คนมีความสุข สนุกในการทำงาน” โดย CFT Best Place to Work