สำนักหอสมุดต้อนรับอาคันตุกะจาก Thu Dau Mot University  ประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย Thu Dau Mot University และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวน 17 ท่าน เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุดในฐานะ Learning … Read more

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นโด่งดังระดับโลก ได้รับเชิญจาก Harvard College in Asia Program เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์การ transform ห้องสมุด

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก Harvard College in Asia Program (HCAP) ให้เป็น guest of honor และ speaker ในการประชุม HCAP 2023 … Read more

สำนักหอสมุดผนึกกำลังสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจัดกิจกรรม “รณรงควันมะเร็งท่อน้ำดีโลก” พร้อมเปิดนิทรรศการมีชีวิต เรื่อง “การดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี”

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30-12.00 น. สำนักหอสมุด ร่วมกับสถาบันมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “รณรงค์วันมะเร็งท่อน้ำดีโลก” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน พร้อมให้ความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดย … Read more

สำนักหอสมุดจับมือสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดี

นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสำนักหอสมุด ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  เข้าร่วมพิธีเปิด  “มหกรรมการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก”  และรับมอบสื่อความรู้เกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดีให้กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก  รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  … Read more

สำนักหอสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการผลิตหนังสือเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียม เพื่อส่งเสริมสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีด้านการศึกษา

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการผลิตหนังสือเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของสำนักหอสมุด มีทักษะที่จะสนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักหอสมุด วิทยากรโดย อาจารย์สนอง … Read more

สำนักหอสมุดประสานพลังร่วมกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการถ่ายทอดความรู้ด้านมะเร็งท่อนำ้ดี สู่ชุมชน

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มข. กล่าวว่า สำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for All ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาพื้นที่ของสำนักหอสมุดให้มีความหลากหลาย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Lifelong learning) และยังมีนโยบายจะใช้พื้นที่ของห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ  สำนักหอสมุดจึงได้พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนสถาบันวิจัย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค้นคว้า พัฒนาขึ้น … Read more

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เข้าพบคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี และคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 ท่าน เข้าพบ รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด … Read more

สำนักหอสมุดขอประกาศแจ้ง ให้นักศึกษา บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดตรวจสอบหนี้สินที่ยังมีคงค้างกับสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดขอประกาศแจ้ง ให้นักศึกษา บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดตรวจสอบหนี้สินที่ยังมีคงค้างกับสำนักหอสมุด หากมีทรัพยากรที่เกินกำหนดส่งหรือมีหนี้สินคงค้างในระบบ โปรดรีบติดต่อเพื่อชำระหนี้สินให้เรียบร้อยโดยเร็ว หากไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อการใช้บริการห้องสมุด เช่น ไม่สามารถยืม หรือ ทำการยืมต่อ (renew) ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท จึงขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ยังมีหนี้สินค้างชำระกับสำนักหอสมุดได้รีบดำเนินการติดต่อขอชำระหนี้สินได้ที่สำนักหอสมุด และห้องสมุดคณะที่ท่านสังกัดทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ หรือ ชำระผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ … Read more

สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นางยุพา ดวงพิมพ์ หัวหน้างานบริการ พร้อมและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ให้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จากโรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น จำนวน 136 คน พร้อมได้ทดลองใช้ VR Headset … Read more

ผู้บริหารสำนักหอสมุดบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบหนังสือ พร้อมตัวแทนจากเครือข่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ (1) … Read more