ยินดีต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2566 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ และดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับอาจารย์ศราวุฒิ ด้วงเบ้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลเชิงลึกด้านการออกแบบบริการและการจัดพื้นที่สำหรับการบริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่  12 กรกฏาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนางยุพา ดวงพิมพ์ หัวหน้างานบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 4 คน ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43” … Read more

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่  11 กรกฏาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ อ.ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 4 คน ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43” (Workshop … Read more

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม และศูนย์การเรียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เมื่อวันที่  11 กรกฏาคม 2566 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ พร้อมบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบุคลากรจากศูนย์การเรียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จำนวน 3 คน ได้เยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด รวมถึงด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ … Read more

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2566 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ พร้อมบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านการลงลายมือชื่อดิจิทัลของสำนักหอสมุด โดยได้รับเกียรติจาก นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่บุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย ดร.ชายแดน มิ่งเมือง และอาจารย์นวรัตน์ เมืองเล็น … Read more

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.-มข.)

เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2566  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการ วมว. – มข.) รุ่นที่ 13 จำนวน 61 คน  เข้าเยี่ยมชมบริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสำนักหอสมุด  โดยนักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน VR Headset … Read more

ยินดีต้อนรับคณาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2566 ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศของสำนักหอสมุด  ให้แก่คณาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 7 คน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีหทัย เวลล์ส … Read more

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2566 สำนักหอสมุดขอต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ทุกชั้นปี   จำนวน 29  คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด โดยนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน VR Headset อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย … Read more

สำนักหอสมุด มข.ร่วมกับจิตอาสาส่งมอบโอกาสในการเรียนรู้สู่ผู้พิการทางสายตา ผ่านการผลิตหนังสือเสียง

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะ Learning center for All ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของห้องสมุดในการกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ จึงได้จัดกิจกรรม “KKUL Reading for the blind by จิตอาสา”  เพื่อผลิตหนังสือเสียง (Audiobook) สำหรับ สนับสนุนการเรียนรู้และขยายโอกาสในการเข้าถึงหนังสือที่น่าสนใจสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น … Read more

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการบริหารจัดการของสำนักหอสมุด แนวทางการดำเนินงาน Green Library รวมถึงด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 45 คน ทั้งนี้ … Read more