สำนักหอสมุดขอประกาศแจ้ง ให้นักศึกษา บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดตรวจสอบหนี้สินที่ยังมีคงค้างกับสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดขอประกาศแจ้ง ให้นักศึกษา บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดตรวจสอบหนี้สินที่ยังมีคงค้างกับสำนักหอสมุด หากมีทรัพยากรที่เกินกำหนดส่งหรือมีหนี้สินคงค้างในระบบ โปรดรีบติดต่อเพื่อชำระหนี้สินให้เรียบร้อยโดยเร็ว หากไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อการใช้บริการห้องสมุด เช่น ไม่สามารถยืม หรือ ทำการยืมต่อ (renew) ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท จึงขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ยังมีหนี้สินค้างชำระกับสำนักหอสมุดได้รีบดำเนินการติดต่อขอชำระหนี้สินได้ที่สำนักหอสมุด และห้องสมุดคณะที่ท่านสังกัดทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ หรือ ชำระผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://kku.world/paymentonline หากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบรายการค่าปรับด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการห้องสมุด หรือตรวจสอบที่ https://opac.kku.ac.th/member/Login.aspx ล็อคอินและเลือกเมนู FINE หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางยุพา ดวงพิมพ์ โทร.093-5922556 อีเมล yupdua@kku.ac.th

สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นางยุพา ดวงพิมพ์ หัวหน้างานบริการ พร้อมและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ให้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จากโรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น จำนวน 136 คน พร้อมได้ทดลองใช้ VR Headset ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดได้นำอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาให้บริการ เพื่อก้าวไปเป็น learning center for all ตลอดจนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม KM เรื่อง : Design Thinking สู่การปฏิบัติ เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงานห้องสมุด

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม KM เรื่อง : Design Thinking สู่การปฏิบัติ เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงานห้องสมุดวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำนักหอสมุด โดยคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรม KM เรื่อง : Design Thinking สู่การปฏิบัติ เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงานห้องสมุด มี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนา คุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีพร้อมให้นโยบายการนำเครื่อง Design Thinking มาใช้ในการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด โดยมีวิทยากรถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วย นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางยุวดี เพชระ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ บรรณารักษ์ชำนาญการ และนางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล นักเอกสารสนเทศชำนาญการ จากนั้นได้แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริงของกลุ่มงาน เพื่อเข้าสู่กระบวนหาแนวทางแก้ไขจนนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมต่อไป

สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ และตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหารสำนักหอสมุดบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบหนังสือ พร้อมตัวแทนจากเครือข่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ (1) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล (2) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) (3) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) (4) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) (5) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) (6) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ (7) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) รวมจำนวนทั้งสิ้น 270 รายการ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ณ ห้องสมุดจีน … Read more

สำนักหอสมุดต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักหอสมุดต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานของสำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for All ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่ง ประกอบด้วย ผศ.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล นายเอกลักษณ์ ขาวประภา นายสุรวุธ พุ่มอิ่ม จากนั้นนำคณะกรรมการฯเยี่ยมชมพื้นที่บริการที่เป็น innovative space และ การบริการรูปแบบใหม่ที่เป็น innovative service ของสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดส่งมอบหนังสือแก่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดแสดง ณ Science Museum KKU

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งมอบหนังสือยืมจำนวน 251 เล่ม และหนังสือบริจาคจำนวน 49 เล่ม ให้แก่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum) โดยมี ดร.จันทรรัตน์ สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด เป็นผู้มอบ และมี นางสาววราภรณ์ ผิวพรรณงาม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้รับมอบ ซึ่งการยืมหนังสือในครั้งนี้ เพื่อนำไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum KKU) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566 ซึ่งหนังสือที่จัดแสดงเป็นหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านได้ที่ Science Museum KKU

ผู้บริหารสำนักหอสมุดเข้าแสดงความยินดีเนื่องในวาระเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และประชาสัมพันธ์ โครงการ lifelong learning และ กิจกรรมต่างๆ ของสำนักหอสมุดกับผู้บริหารคณะและสำนักต่างๆ

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวาระเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และประชาสัมพันธ์โครงการ lifelong learning ของสำนักหอสมุด พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ดังนี้ เวลา 10.00 น. เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 13.15 น. เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธ์ เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และเวลา 14.30 น. เข้าพบเพื่อหารือการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)กับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ณ สำนักบริการวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักหอสมุดต้อนรับอาคันตุกะจาก Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การต้อนรับ Dr.Iwan Aflanie คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผู้แทนจาก Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 9 ท่าน เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for all ในโอกาสประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น การเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในครั้งนี้ คณะผู้แทจาก คณาจารย์จาก Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ได้ชื่นชมถึงวิสัยทัศน์ ของสำนักหอสมุด ในการก้าวไปเป็น learning center for all ตลอดจนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบท ของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

สำนักหอสมุดขอขอบคุณศิษย์เก่า MBA มอบหนังสือทรงคุณค่าเพื่อให้บริการในสำนักหอสมุด

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ รับมอบหนังสือจากคุณศุภชัย สายวิรัช ศิษย์เก่า MBA รุ่น 1 มอบหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทย เล่าเรื่องแบงก์ชาติด้วยภาพ หอแสดงผ้าไทยพื้นบ้าน ธนบัตรราชการที่ 9 ฮูปแต้มสินไซ และหนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจรวม 14 รายการ เพื่อให้บริการในสำนักหอสมุด