กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเยี่ยมชมสำนักหอสมุด และให้กำลังใจวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม งาน Thailand Health AI Conference & Datathon 2023

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเยี่ยมชมการให้บริการของสำนักหอสมุด และให้กำลังใจวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม งานประชุมเชิงปฏิบัติการ Thailand … Read more

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ GMS Wisdom Hub : ศูนย์กลางภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขง

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิด GMS Wisdom Hub หรือศูนย์กลางภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ … Read more

สำนักหอสมุด มข. เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าประชุม Thailand Health AI Conference & Datathon 2023

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ International and national guest speakers และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ Thailand Health AI Conference … Read more

ยินดีต้อนรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00-16:00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 5 จำนวน 43 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ … Read more

ยินดีต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ)  จำนวน 60 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในรายวิชาการรู้สารสนเทศ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านสารสนเทศ ทั้งการสืบค้นข้อมูล … Read more

สำนักหอสมุดส่งตัวบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุดที่ไม่หยุดยั้ง สำนักหอสมุด ได้ประสานผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำส่งผู้ประสานงานห้องสมุดคนใหม่รายงานตัวต่อผู้บริหารคณะฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุด นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสมถวิล … Read more

สำนักหอสมุดส่งตัวบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

เพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุดที่ไม่หยุดยั้ง สำนักหอสมุด ได้ประสานผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำส่งผู้ประสานงานห้องสมุดคนใหม่รายงานตัวต่อผู้บริหารคณะฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุด นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางยุวดี … Read more

บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรสำนักหอสมุดผู้เกษียณอายุราชการ … Read more

สำนักหอสมุดส่งตัวบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์

เพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุดที่ไม่หยุดยั้ง สำนักหอสมุด ได้ประสานผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำส่งผู้ประสานงานห้องสมุดคนใหม่รายงานตัวต่อผู้บริหารคณะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุด นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางชนิสรา … Read more

สำนักหอสมุดส่งตัวบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์

เพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุดที่ไม่หยุดยั้ง สำนักหอสมุด ได้ประสานผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำส่งผู้ประสานงานห้องสมุดคนใหม่รายงานตัวต่อผู้บริหารคณะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุด นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางละออ … Read more