สำนักหอสมุด มข.ได้รับคำชื่นชมในการพัฒนาการบริการ จากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์จาก International Academic Partnership Thailand (IAPP Thailand) ประเทศสหรัฐอเมริกา … Read more

ยินดีต้อนรับผู้บริหารฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 รศ.พญ.วรัชญา พันธุ์พฤกษ์ ผู้ช่วยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าสวัสดีปีใหม่ไทยและเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมปรึกษาหารือถึงความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และ สำนักหอสมุด มข. โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้ต้อนรับ … Read more

สำนักหอสมุดร่วมใจสืบสานสงกรานต์ประเพณีปีใหม่ไทย ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมร่วมสืบสานสงกรานต์ประเพณีปีใหม่ไทย ๒๕๖๗ โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโสและผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ … Read more

ยินดีต้อนรับคณาจารย์จากจากภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 รศ.พญ.ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ ผศ.ดร.อรทัย ตันกำเนิดไทย และ รศ.ดร.ดุสิต จิรกุลสมโชค คณาจารย์จากภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด … Read more

สำนักหอสมุด มข. ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้าน Generative AI เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคม ในการเป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร Generative AI การพัฒนาผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น … Read more

ขอขอบคุณผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น มอบหนังสือ Textbook ด้านกฏหมายให้แก่สำนักหอสมุด มข.

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นายลักษณ์พงศ์ จันทระ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น นำหนังสือภาษาอังกฤษ (Textbook) ทางด้านกฎหมาย จำนวน 12 เล่ม มอบให้แก่สำนักหอสมุด โดยมี ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักหอสมุด พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารรับมอบหนังสือ … Read more

สำนักหอสมุด มข. ถ่ายทอดความรู้ การนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่บุคลากรทางด้านทันตสาธารณสุข

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567  รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวัน” ในโครงการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่นณ … Read more