สำนักหอสมุดต้อนรับอาคันตุกะจาก Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ พร้อมทีมบุคลากร ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณาจารย์จาก Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 5 ท่าน เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for all ในโอกาสการประชุมหารือความร่วมมือ ภายใต้โครงการ “UNITWIN Cooperation Programme for Quality Teacher Education” โดยการสนับสนุนของจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในครั้งนี้ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Korea National University of Education (KNUE) ได้ชื่นชมถึงวิสัยทัศน์ ของสำนักหอสมุด ในการก้าวไปเป็น learning center for all … Read more

สำนักหอสมุดส่งมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.45 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด ได้ส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในกิจกรรม “KKU Library เพื่อผู้ประสบอุทกภัยชาวขอนแก่น” ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านโครงการ “มข.รวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรกองสื่อสารองค์กร รับมอบสิ่งบริจาคในครั้งนี้ อนึ่ง สิ่งของบริจาคที่ส่งมอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมด้วยน้ำดื่ม เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเรือน เพื่อส่งต่อความห่วงใยและความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานไปให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นต่อไป

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00-16:00 น. สำนักหอสมุดขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2 และอาจารย์ จำนวน 78 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด โดยนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน VR Headset อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการระหว่างประเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ และหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00-12:00 น. สำนักหอสมุดขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรการระหว่างประเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ และหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ จำนวน 80 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด โดยนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน VR Headset อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต

สำนักหอสมุดส่งบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 สำนักหอสมุดส่งบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมส่งบุคลากรและเข้าพบคณะผู้บริหารคณะฯ ดังนี้ นางสาวเมธยา เสามะลี บรรณารักษ์ชำนาญการ ปฏิบัติงานประจำห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมมอบนโยบายและต้อนรับบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน นางสาวกฤติกา สุนทร บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานประจำห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีนายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับบุคลากร

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล และหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักหอสมุดขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล และหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ จำนวน 60 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด โดยนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน VR Headset อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต

ยินดีต้อนรับนักหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักหอสมุดขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2 และอาจารย์ จำนวน 56 คนโดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด โดยนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน VR Headset อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 สำนักหอสมุดขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 67 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด โดยนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน VR Headset อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต

สำนักหอสมุด มข. ส่งมอบน้ำใจจากชาวขอนแก่นสู่ผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด ได้นำสิ่งของที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจัดทำเป็นถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด พร้อมเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นเพื่อส่งมอบให้แก่นักเรียน และบุคลากร ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จ.ขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน และนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด เป็นตัวแทนนำถุงยังชีพและสิ่งของที่ได้รับบริจาคต่างๆ ส่งมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วินิจ มูลวิชา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์เตือนจิต มูลอินทร์ ผู้จัดการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น และอาจารย์สนอง จวนสาง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคมา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปสำหรับสิ่งของบริจาคที่ส่งมอบในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากจิตอาสา ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนมัธยม จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น เช่น รร.ขอนแก่นวิทยายน รร.สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจน นักศึกษาทุกระดับ จากหลากหลายคณะวิชา … Read more

สำนักหอสมุด มข รวมพลังจิตอาสา ช่วยเหลือน้องๆนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ” KKU library เพื่อผู้ประสบอุทกภัยชาวขอนแก่น” โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากจิตอาสา ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนมัธยม จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น เช่น รร.ขอนแก่นวิทยายน รร.สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจน นักศึกษาทุกระดับ จากหลากหลายคณะวิชา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ร่วม 80 คน กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการแสดง Mini-concert ที่ อาคารศูนย์สารสนเทศ ร่วมกับการรับบริจาค จาก นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมบริจาคเงิน และข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆ จำนวนมาก รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ” สำนักหอสมุด ในฐานะ … Read more