สมาชิก Pulinet+ 9 แห่ง

เมนู เกี่ยวกับการบริการ ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ การสืบค้น – ส่งคำขอ นโยบายการยืม – คืน สมาชิก Pulinet+ 9 แห่ง อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 09/06/2566         … Read more

สมาชิก Pulinet 20 แห่ง

เมนู เกี่ยวกับการบริการ ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ การสืบค้น – ส่งคำขอ นโยบายการยืม – คืน สมาชิก Pulinet 20 แห่ง อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 09/06/2566         … Read more

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan)

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan) เมนู เกี่ยวกับการบริการ ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ การสืบค้น – ส่งคำขอ นโยบายการยืม – คืน ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 09/06/2566 นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น* อาจารย์ … Read more

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan)

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan) เมนู เกี่ยวกับการบริการ ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ การสืบค้น – ส่งคำขอ นโยบายการยืม – คืน การสืบค้น – ส่งคำขอ อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 09/06/2566 1. … Read more

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan)

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan) เมนู เกี่ยวกับการบริการ ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ การสืบค้น – ส่งคำขอ นโยบายการยืม – คืน นโยบายการยืม – คืน อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 09/06/2566   … Read more

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan)

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan) เมนู เกี่ยวกับการบริการ ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ การสืบค้น – ส่งคำขอ นโยบายการยืม – คืน เกี่ยวกับการบริการ อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 09/06/2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความร่วมมือกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค … Read more

บริการข้อมูลเปิด / ปรับปรุงหลักสูตร

เป็นบริการให้ข้อมูล จำนวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงฐานข้อมูลที่ให้บริการ สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการเปิดและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สิทธิ์การใช้บริการ: อาจารย์และบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิธีการขอใช้บริการ: กรณีขอบริการข้อมูลเปิด / ปรับปรุงหลักสูตร ผ่านออนไลน์ 1) กรอกรายละเอียดข้อมูลการขอใช้บริการใน แบบคำขอบริการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดประกอบหลักสูตร … Read more

บริการ KKU Maker Space

เกี่ยวกับบริการ: KKU Maker Space เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ และศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนยุคใหม่  เปิดให้บริการที่ อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรม ตามแนวคิดห้องสมุดสมัยใหม่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจยั่งยืนของชาติ … Read more

รับบริจาคหนังสือ (KKU Book Donation)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับอภินันทนาการทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีเงื่อนไขในการนำออกให้บริการ ในกรณีสิ่งที่ได้มาจากการบริจาคไม่ตรงกับนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด จะพิจารณาส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า ระเบียบการบริจาค  สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป   วิธีการขอใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลภายนอกที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดและติดต่อเพื่อบริจาคหนังสือได้ … Read more

Volunteer

เกี่ยวกับบริการ: เป็นบริการสำหรับนักศึกษา ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด ด้านที่ 1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง และด้านที่ 3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ โดยทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานทั้งในหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ อาทิ งานเก็บหนังสือขึ้นชั้น งานจัดเรียงหนังสือให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ งานบันทึกข้อมูล งานเอกสาร และช่วยปฏิบัติงาน/กิจกรรมอื่นๆ ของห้องสมุด เช่น … Read more