บริการข้อมูลเปิด / ปรับปรุงหลักสูตร

เป็นบริการให้ข้อมูล จำนวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงฐานข้อมูลที่ให้บริการ สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการเปิดและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สิทธิ์การใช้บริการ: อาจารย์และบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิธีการขอใช้บริการ: กรณีขอบริการข้อมูลเปิด / ปรับปรุงหลักสูตร ผ่านออนไลน์ 1) กรอกรายละเอียดข้อมูลการขอใช้บริการใน แบบคำขอบริการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดประกอบหลักสูตร ประกอบด้วย 1.1) ข้อมูลผู้ขอ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ภาควิชา คณะที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail ที่ติดต่อได้ 1.2) ข้อมูลรายละเอียดที่ขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ที่ขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร คณะที่สาขาที่ขอสังกัด ชื่อเจ้าของหลักสูตรที่ขอ และคำสำคัญ (keyword) ประกอบ 2) คลิกเลือก ส่ง (Submit) เพื่อส่งคำขอ คลิก กรอกข้อมูลเพื่อขอเปิดหลักสูตร กรณีขอบริการข้อมูลเปิด / ปรับปรุงหลักสูตร ด้วยตนเอง 1) … Read more

บริการ KKU Maker Space

เกี่ยวกับบริการ: KKU Maker Space เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ และศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนยุคใหม่  เปิดให้บริการที่ อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรม ตามแนวคิดห้องสมุดสมัยใหม่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจยั่งยืนของชาติ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับบุคลากรแบบพหุสาขา รวมศาสตร์ความรู้หลากหลายแขนง เช่น ด้านการออกแบบ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ซอฟต์แวร์ ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่  มีบริการต่างๆ ดังนี้ คลิกดูรายละเอียด สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป   วิธีการขอใช้บริการ: ติดต่อขอใช้บริการ อัตราค่าบริการ    วัน-เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น. ติดต่อสอบถามนายเสน่ห์ ปัญโย         42614 42692  … Read more

รับบริจาคหนังสือ (KKU Book Donation)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับอภินันทนาการทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีเงื่อนไขในการนำออกให้บริการ ในกรณีสิ่งที่ได้มาจากการบริจาคไม่ตรงกับนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด จะพิจารณาส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า ระเบียบการบริจาค  สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป   วิธีการขอใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลภายนอกที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดและติดต่อเพื่อบริจาคหนังสือได้ ที่นี่    วัน-เวลาเปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น. ติดต่อสอบถาม นายพันธ์ศักดิ์ อมรพันธ์         42641         phaamp@kku.ac.th

Volunteer

เกี่ยวกับบริการ: เป็นบริการสำหรับนักศึกษา ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด ด้านที่ 1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง และด้านที่ 3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ โดยทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานทั้งในหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ อาทิ งานเก็บหนังสือขึ้นชั้น งานจัดเรียงหนังสือให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ งานบันทึกข้อมูล งานเอกสาร และช่วยปฏิบัติงาน/กิจกรรมอื่นๆ ของห้องสมุด เช่น งานผลิตหน้ากากผ้า และหน้ากาก face shield เพื่อบริจาค สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกระดับชั้น วิธีการขอใช้บริการ:   ติอต่อเจ้าหน้าที่: วัน-เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 – 16:00 น.

Global Exam

เกี่ยวกับบริการ: โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้และเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ 5 ภาษา ได้แก่อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน และจีน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองทางออนไลน์ได้ทุกที่ไม่จำกัดเวลาและสถาน สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. การเข้าใช้งานโปรแกรม (Global Exam) ผู้ใช้สามารถแจ้งความประสงค์การใช้งานได้ 2 รูปแบบ ดังนี้        1.1  แบบผู้ใช้งานทั่วไป สามารถแจ้งความประสงค์ในแบบ E-Form ได้ที่นี่คลิก ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://lib.kku.ac.th/)        1.2  แบบการใช้งานเป็นกลุ่ม สำหรับหน่วยงาน วิชา หรือสาขาวิชาที่ต้องการใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรในหน่วยงาน สามารถแจ้งความประสงค์         สามารถแจ้งความประสงค์ในแบบ E-Form ได้ที่นี่คลิก และเลือกแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ต้องการนำไปสอนในคลาสทีเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://lib.kku.ac.th/) เข้าใช้งานโปรแกรม  Global Exam  

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุดมีบริการขอยืม สำเนา หรือสแกนเอกสารจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการด้วยตนเอง สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วิธีการขอใช้บริการ: สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางดังนี้1.1  ส่งแบบคำร้องขอยืมระหว่างห้องสมุด    https://kku.world/interlibraryloan1.2  ส่ง Inter Library Loan Request ผ่านช่องทางการสืบค้นจากฐานข้อมูล One Search คลิก1.3  ส่งผ่านทาง  UCTAL คือ สหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย อันเกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ท่านสามารถสืบค้นรายการต่างๆที่มีในห้องสมุดในเครือข่ายทั้งหมด โดยท่านต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตนในการใช้บริการกับห้องสมุดในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดค่าใช้จ่าย: บรรณารักษ์จะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายและผลการดำเนินการคำขอให้ท่านได้ทราบทาง E-Mail หรือโทรศัพท์ ที่ท่านได้แจ้งไว้ในคำขอ ระยะเวลาในการดำเนินการ (โดยประมาณ) 3.1 กรณียืมตัวเล่มจริงใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หากหนังสือมีผู้ใช้ยืมอาจจะใช้เวลามากกว่า 1 สัปดาห์ บรรณารักษ์จะโทรแจ้งให้ท่านได้ทราบ3.2 กรณีแนบไฟล์ข้อมูล 1-2 วัน

Campus Delivery Service(CDS)

เกี่ยวกับบริการ: เป็นบริการพิเศษเฉพาะช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เท่านั้น เนื่องจากห้องสมุดปิดพื้นที่บริการนั่งอ่าน แต่ยังคงเปิดให้บริการยืมคืนหนังสือแบบชั้นปิดภายในสำนักหอสมุด ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ   เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาชิกประเภทยืมได้ วิธีการขอใช้บริการ:  ขั้นตอนการยืมหนังสือได้แบบชั้นปิด ค้นรายการที่ต้องการ ที่ https://opac.kku.ac.th/main/index.aspx กรอกข้อมูลรายการที่ต้องการ ยื่นคำร้องผ่าน e-form ที่ https://shorturl.asia/HTU0M หรือสแกนคิวอาร์โค้ด   รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้มารับหนังสือด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ติอต่อเจ้าหน้าที่:   คุณจรูญลักษณ์ นารี โทร. 093-5922557  e-mail: chathu1@kku.ac.th  วัน-เวลาเปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 20:00 น.เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:00 – 17:00 น.

Interlibrary Loan (ILL)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุดมีบริการขอยืม สำเนา หรือสแกนเอกสารจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการด้วยตนเอง  สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วิธีการขอใช้บริการ: สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางดังนี้1.1 ส่ง Inter Library Loan Request ผ่านช่องทางการสืบค้นจากฐานข้อมูล One Search คลิก1.2 ส่งผ่านทาง  UCTAL คือ สหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย อันเกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ท่านสามารถสืบค้นรายการต่างๆที่มีในห้องสมุดในเครือข่ายทั้งหมด โดยท่านต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตนในการใช้บริการกับห้องสมุดในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดค่าใช้จ่าย: บรรณารักษ์จะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายและผลการดำเนินการคำขอให้ท่านได้ทราบทาง E-Mail หรือโทรศัพท์ ที่ท่านได้แจ้งไว้ในคำขอ ระยะเวลาในการดำเนินการ (โดยประมาณ) 3.1 กรณียืมตัวเล่มจริงใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หากหนังสือมีผู้ใช้ยืมอาจจะใช้เวลามากกว่า 1 สัปดาห์ บรรณารักษ์จะโทรแจ้งให้ท่านได้ทราบ3.2 กรณีแนบไฟล์ข้อมูล 1-2 วัน  วัน-เวลาเปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.

ISBN / ISSN และ CIP

ประชาสัมพันธ์และข่าวจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ISBN ที่ได้รับอนุมัติ        ตามที่ ท่านส่งสิ่งพิมพ์ที่ได้รับเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่หอสมุดแห่งชาติได้ออกให้ โดยให้ผู้พิมพ์ส่งสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเผยแพร่ ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 นั้น สำนักหอสมุดแห่งชาติพบว่า สิ่งพิมพ์บางรายการมีข้อมูลของหนังสือไม่ตรงกับข้อมูลที่ท่านยื่นคำร้องผ่านระบบ โดยส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้มาตรฐาน ในกรณีของคำร้องที่ได้รับการอนุมัติเลขเรียบร้อยแล้ว ท่านไม่สามารถเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในระบบได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก่อนดำเนินการยื่นคำร้องผ่านระบบ รวมถึงการจัดพิมพ์ เผยแพร่ และส่งสิ่งพิมพ์ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 ขอบคุณค่ะ เกี่ยวกับบริการ: CIP เป็นบริการลงรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ของหนังสือ  ISBN เป็นบริการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number : ISBN) จะต้องกำหนดให้กับหนังสือทุกๆ ฉบับครั้งที่พิมพ์ (Edition) หนังสือที่พิมพ์ซ้ำยังคงให้ใช้เลขเดิม แม้ปีพิมพ์หรือราคาจะเปลี่ยนไปก็ตาม หนังสือชื่อเดียวกันผลิตในรูปแบบแตกต่างกัน เช่น พิมพ์ทั้งปกแข็งและปกอ่อน จะต้องให้เลข ISBN ต่างกัน … Read more