การเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ (Book suggestion)

เกี่ยวกับบริการ: เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ โดยการเสนอแนะหนังสือที่ต้องการใช้งานประกอบการเรียน การสอน การทำวิจัย รวมถึงนันทนาการเข้าห้องสมุด ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการภายใต้งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีสถานะเป็นปัจจุบันยังไม่จบการศึกษาหรือบุคลากรที่อยู่ในสถานะปกติ วิธีใช้บริการ: เสนอแนะได้ 3 ช่องทาง ดังนี้  หมายเหตุ … Read more