บริการข้อมูลเปิด / ปรับปรุงหลักสูตร

เป็นบริการให้ข้อมูล จำนวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงฐานข้อมูลที่ให้บริการ สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการเปิดและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สิทธิ์การใช้บริการ:

อาจารย์และบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีการขอใช้บริการ:

 1. กรณีขอบริการข้อมูลเปิด / ปรับปรุงหลักสูตร ผ่านออนไลน์
  1) กรอกรายละเอียดข้อมูลการขอใช้บริการใน แบบคำขอบริการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดประกอบหลักสูตร ประกอบด้วย
  1.1) ข้อมูลผู้ขอ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ภาควิชา คณะที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail ที่ติดต่อได้
  1.2) ข้อมูลรายละเอียดที่ขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ที่ขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร คณะที่สาขาที่ขอสังกัด ชื่อเจ้าของหลักสูตรที่ขอ และคำสำคัญ (keyword) ประกอบ
  2) คลิกเลือก ส่ง (Submit) เพื่อส่งคำขอ คลิก กรอกข้อมูลเพื่อขอเปิดหลักสูตร
 2. กรณีขอบริการข้อมูลเปิด / ปรับปรุงหลักสูตร ด้วยตนเอง
  1) ผู้ขอกรอกรายละเอียดบริการข้อมูลเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรที่ต้องการขอให้ครบถ้วน โดยคลิกที่ กรอกข้อมูลเพื่อขอเปิดหลักสูตร
  2) นำแบบคำขอใช้บริการ ที่กรอกรายละเอียดบริการข้อมูลเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรเรียบร้อย ไปติดต่อที่โต๊ะบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ โทรศัพท์ภายใน 42630 โทรศัพท์ภายนอก 093-5922556

ติดต่อสอบถาม:

คุณญาณปภา เรืองเชิงชุม
e-mail: supha_ru@kku.ac.th โทรศัพท์ภายใน 42616

คุณมุกดา ดวงพิมพ์
e-mail: mukda@kku.ac.th โทรศัพท์ภายใน 42616