เมนู

        1. ภาคเหนือ ประกอบด้วย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

        2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        3. ภาคกลาง ประกอบด้วย หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

        4. ภาคตะวันออก ประกอบด้วย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

        5. ภาคใต้ ประกอบด้วย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์