บริการนำส่งหนังสือ CDS (Campus Delivery Service)

บริการนำส่งเอกสาร (Campus Delivery Service) หรือ CDS เป็นบริการยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องมายืมด้วยตนเอง เพียงกรอกแบบฟอร์ม และรอรับทรัพยากรตามห้องสมุดปลายทางที่เลือกไว้เท่านั้น ใช้บริการ For English ห้องสมุดที่ให้บริการ สิทธิ์การเข้าใช้บริการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น* อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น* … Read more

ผู้ช่วยนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรงานประจำ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งงานนักศึกษาฝึกงาน : ผู้ช่วยนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.งานด้านไอทีซัพพอร์ต 1.1 Hardware ตรวจเช็คอาการเสีย เปลี่ยนอะไหล่ ซ่อมให้ใช้งานได้ปกติ ระบบ Lan 1.2 SoftWare ติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรมที่จำเป็นตามงานนั้นๆ ไดร์เวอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น … Read more

นักประชาสัมพันธ์

หลักสูตรงานประจำ นักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานนักศึกษาฝึกงาน : ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์  หน่วยประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ 1. แนะนำหน่วยประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ โครงสร้างองค์กร/ ภาพรวมงานสื่อสารองค์กร 1.1 งานด้านประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/ การเขียนข่าว การสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก 1.2 งานด้านลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์/ การจัดการเสียงของลูกค้า/ … Read more

การสำรวจผลกระทบการใช้บริการช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การสำรวจผลกระทบการใช้บริการช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลระดับชมเชย การนำเสนอผลงานวิชาการโดยการบรรยาย การบริการสารสนเทศ (IS: Information Services) การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 (The 11th PULINET Online National … Read more

นิทรรศการเสมือนจริง มหาวิทยาลัยขอนแก่น : KKU Metaverse Exhibition

นิทรรศการเสมือนจริง มหาวิทยาลัยขอนแก่น : KKU Metaverse Exhibition รางวัลระดับชมเชย การนำเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management) รายละเอียดข้อมูล เจ้าของผลงาน วันชาติ ภูมี ปริญญา จันทา สุพิชญา … Read more

การสำรวจความต้องการใช้หนังสือมีชีวิต (Human book) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การสำรวจความต้องการใช้หนังสือมีชีวิต (Human book) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดแข่งขันการนำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท : โครงงานด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ  รายละเอียดข้อมูล เจ้าของผลงาน นางสาวอารีรัตน์ อุบลรัตน์ นางสาววิฑิตตา … Read more

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านมุมมองมิติใหม่ ด้วย Metaverse

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนวัตกรรมดีเด่น โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจ ระดับวิทยาเขต ปี พ.ศ. 2566 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนวัตกรรมดีเด่น โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจ ระดับวิทยาเขต ปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดข้อมูล เจ้าของผลงาน ยศยาดา สิทธิวงษ์ … Read more

All-new-Student

ผลงานของนักศึกษาสหกิจ NEWS การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านมุมมองมิติใหม่ ด้วย Metaverse รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนวัตกรรมดีเด่น โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจ ระดับวิทยาเขต ปี พ.ศ. 2566 รายชื่อเจ้าของผลงานยศยาดา สิทธิวงษ์… Read More นักศึกษาฝึกงาน29 April 2024 … Read more