การสำรวจผลกระทบการใช้บริการช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลระดับชมเชย การนำเสนอผลงานวิชาการโดยการบรรยาย การบริการสารสนเทศ (IS: Information Services) การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 (The 11th PULINET Online National Conference) 

เจ้าของผลงาน

นิติยา ศรีวรเดชไพศาล

อัคริมา สุ่มมาตย์

นางสาวจิราพัชร เทศะบำรุง

พนักงานที่ปรึกษา

นิติยา ศรีวรเดชไพศาล

อัคริมา สุ่มมาตย์

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET