รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนวัตกรรมดีเด่น โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจ ระดับวิทยาเขต ปี พ.ศ. 2566

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนวัตกรรมดีเด่น โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจ ระดับวิทยาเขต ปี พ.ศ. 2566

เจ้าของผลงาน

ยศยาดา สิทธิวงษ์

นางสาวโรสยา อนุพันธ์พงษ์สุข

พนักงานที่ปรึกษา

ยศยาดา สิทธิวงษ์

หน่วยงานที่มอบรางวัล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี