การสำรวจความต้องการใช้หนังสือมีชีวิต (Human book) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดแข่งขันการนำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท : โครงงานด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ 

เจ้าของผลงาน

นางสาวอารีรัตน์ อุบลรัตน์

นางสาววิฑิตตา สนงูเหลือม

พนักงานที่ปรึกษา

นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์

นายปิติพงศ์ พิมพา

หน่วยงานที่มอบรางวัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา