นิทรรศการเสมือนจริง มหาวิทยาลัยขอนแก่น : KKU Metaverse Exhibition

รางวัลระดับชมเชย การนำเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management)

เจ้าของผลงาน

วันชาติ ภูมี

ปริญญา จันทา

สุพิชญา คำชมภู

พนักงานที่ปรึกษา

นายวันชาติ ภูมี

หน่วยงานที่มอบรางวัล

จากเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2023 (The 13th PULINET National Conference-PULINET 2023)