จัดทบทวนมาตรฐานและเกณฑ์ประเมิน Green Library & Green Office และสัมนาบุคลากรประจำปี

สำนักหอสมุดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมดอกคูนและการศึกษาดูงาน โดยมี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการว่า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดการตระหนักรู้ถึงการจัดการห้องสมุดในการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อม โดยนำหลักการและวิธีคิดที่ได้เรียนรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน จากนั้นเป็นการบรรยายมาตรฐานและเกณฑ์ประเมิน Green Library & Green Office โดย นางยุภาพร ทองน้อย และทีมกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด ในช่วงบ่ายเป็นการระดมสมองเพื่อการดำเนินงานด้าน Green Library & Green Office ในการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=KKULib&set=a.780350427521370