สำนักหอสมุด มข.ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่อง”การนำ AI มาช่วยในการทำวิจัยและการปรับปรุงบทความเพื่อตีพิมพ์” จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคมเป็นวิทยากร Workshop Paper boost, ENG PSU ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การนำ AI มาช่วยในการทำวิจัยและการปรับปรุงบทความเพื่อตีพิมพ์”ผ่านออนไลน์ จัดโดย กลุ่มงานสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีนักศึกษาอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาโท – เอก ที่มีหัวข้อเรื่องหรือร่างบทความเพื่อใช้ในการติพิมพ์ เข้าร่วม Workshop ในครั้งนี้กว่า 70 คน หลังการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมได้กล่าวขอบคุณวิทยากรสำหรับการอบการใช้ AI ตัวใหม่ และรู้วิธีการใช้คำสั่ง prompts ในการถาม AI มากขึ้น วิทยากรสอนเข้าใจง่าย ชัดเจน แบบรู้แจ้ง และเป็นหัวข้ออบรมที่มีประโยชร์และสามารถนำมาใช้งานได้จริง