ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว. – มข.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการ วมว. – มข.) รุ่นที่ 14 จำนวน 60 คน และนักเรียนพี่เลี้ยงจำนวน 4 คน โดยมีนางยุพา ดวงพิมพ์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางมุกดา ดวงพิมพ์ บรรณารักษณ์ชำนาญการพิเศษ นางยุภาพร ทองน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางญาณปภา เรืองเชิงชุม บรรณารักษณ์ชำนาญการ นางสาววราภรณ์ พนมศิริ บรรณารักษ์ชำนาญการ และนางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายและเยี่ยมชม เข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รองรับการ transform ห้องสมุดไปเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน หรือ “Learning center for all” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต