ยินดีต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

เมื่อวันที่ 23พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 15 คน การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ นำโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด นางเยาวพร ศานติวัฒน์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางมุกดา ดวงพิมพ์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และนางยุพา ดวงพิมพ์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายและเยี่ยมชม พื้นที่ให้บริการและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รองรับการ transform ห้องสมุดไปเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน หรือ “Learning center for all” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต