Human Book : ชุตินันท์ พันธ์จรุง

พิธีกรจำเป็น

การจัดการกับความตื่นเต้น การจัดการกับข้อมูลที่หลากหลายสรุปให้เป็นสคริปพิธีกรที่สามารถพูดได้บนเวที และการจัดการกับบุคลิกภาพ.

Play Video

ยืมแบบ Online

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์

ยืมแบบ On site

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

นางสาว ชุตินันท์ พันธ์จรุง

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

สังกัดงานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร