สู่โลกแห่งเกมซีเรียสและการออกแบบเกม: Into the world of serious games & game design

Games design: ตัวอย่างเกมเพื่อการศึกษา

ตัวอย่างเกมที่ใช้ VR Headset ที่นักศึกษาพัฒนา (ปี 2022)

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

ผศ. วิชชา เฟื่องจันทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น