Special Human Book

Life’s good: อยู่กับตัวเองให้เป็น ทำงานกับคนอื่นให้สุข

การมองกลับมาที่ตัวเอง

การถอดกรอบชุดความคิดแบบเดิม

การพัฒนาศักยภาพตนเอง

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

จิรายุ ตันตระกูล

นายแบบ/นักแสดง