ประวัติสำนักหอสมุด มข.

ห้องสมุดได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี 2507 ในระยะแรกอาศัยสถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ตึกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ทำการชั่วคราว ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลคานาดา โดยมหาวิทยาลัยแมนีโตบาแห่งคานาดาได้ส่งบรรณารักษ์ชาวคานาเดียน คือ Mr. Devck R. Prancis เป็นที่ปรึกษาห้องสมุด โครงการความช่วยเหลือแผนการโคลัมโบ ระหว่างสิงหาคม 2508 ถึงธันวาคม 2509 มิถุนายน 2509 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ย้ายมาทำการที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 23 ตุลาคม 2509  ห้องสมุดก็ย้ายมาเปิดบริการอยู่ที่อาคารชั้น 2 ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ การย้ายห้องสมุดครั้งนี้ Mr. Devck R. Prancis ได้ร่วมมือกับบรรณารักษ์ชาวไทยซึ่งจบการศึกษาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์มาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย คือ ม.ร.ว.จีรวัฒน์ จักรพันธ์ ได้สร้างหอสมุดกลางด้วยงบประมาณ 2.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม 2511 (อาคาร 2 สำนักงานอธิการบดี) ในระยะแรกที่อาคารสร้างเสร็จ คณะศึกษาศาสตร์มีความจำเป็นในการใช้สถานที่เรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต จึงดัดแปลงอาคารห้องสมุดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว จากนั้นในเดือนเมษายน 2515 … Read more

ค่าลงทะเบียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติ-ค่าลงทะเบียน บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย-ค่าลงทะเบียน ฟอร์มแบบบก111 ประกอลค่าลงทะเบียนต่างประเทศ ตัวอย่างการกอรกแบบฟอร์ม ตัวอย่างขออนุมัติค่าลงทะเบียนไปราชการต่างประเทศ ตัวอย่างแบบ บก.111 ประกอบค่าลงทะเบียนต่างประเทศ ตัวอย่างขออนุมัติเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนไปราชการต่างประเทศ

OT

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขออนุมัติ OT แบบรายงาน OT รายคน บัญชีลงเวลาOT รวมทั้งหมด ฟอร์มเบิกจ่าย OT ตัวอย่างการกอรกแบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขออนุมัติ OT

การจ้างนักศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างนักศึกษาช่วยงาน ตารางลงเวลานักศึกษาปฏิบัติงาน_รายคน แบบลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาช่วยงาน แบบรวมทั้งหมด บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายนักศึกษาช่วยงาน ตัวอย่างการกอรกแบบฟอร์ม ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติจ้างนักศึกษาช่วยงาน ตัวอย่างตารางลงเวลานักศึกษาปฏิบัติงาน รายคน ตัวอย่างแบบลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาช่วยงาน แบบรวมทั้งหมด ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายนักศึกษาช่วยงาน ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินจ้างนักศึกษา

ใบสำคัญรับเงินและใบเบิกค่าตอบแทนวิทยากร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงินทั่วไป ใบสำคัญรับเงิน ประกันหนังสือ ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน มข. ตัวอย่างการกอรกแบบฟอร์ม ตัวอย่าง หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน มข.

สัญญาการยืมเงินและแผนการยืมเงิน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สัญญายืมเงิน_สำนักหอสมุด แผนเงินยืม สัญญายืมเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวอย่างการกอรกแบบฟอร์ม ตัวอย่าง แผนการยืมเงิน (เอกสารแนบสัญญาเงินยืม) ตัวอย่าง แผนการยืมเงิน (เอกสารแนบสัญญาเงินยืม) ตัวอย่าง สัญญายืมเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริการต่างๆสำหรับบุคคลภายนอก

เกี่ยวกับบริการ:    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสรรพื้นที่ ฟรี เพื่อเปิดบริการสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เช่น บริการพื้นที่แห่งการพบปะเรียนรู้สำหรับทุกคน (Meeting space free access for ALL) สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การให้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับประชาชาชน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ บริการสมาชิกประเภทยืมได้ และบริการสมาชิกประเภทเข้าใช้ทั่วไป โดยมีรายละเอียดของบริการ ดังนี้ บริการสมาชิกประเภทยืมได้ บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการยืมต่อออนไลน์ บริการยืมหนังสือแบบชั้นปิด สิทธิ์การใช้บริการ: ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป   วัน-เวลาเปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 – 20:00 น.เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:00 – 17:00 น.

เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ (Mobile Charger)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด จัดให้มีเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติสำหรับให้ผู้ใช้บริการชาร์จสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ฟรี 30 นาที เพื่อยกระดับภาพลักษณ์การบริการที่ทันสมัยให้แก่องค์กร หมดปัญหาการพก power bank และไม่ต้องยืนเฝ้าขณะชาร์จ เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยด้วยระบบล้อคอัตโนมัติพร้อมรหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการกำหนดเอง ใช้งานสะดวกด้วยหน้าจอ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ แสดงสถานภาพขณะการชาร์จด้วย Light Indicator ไฟเขียว/แดง สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้เข้ารับบริการห้องสมุด วิธีการขอใช้บริการ: สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า ติอต่อเจ้าหน้าที่: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น.วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. อาคาร 1 ชั้น 2 และชั้น 3 เคาน์เตอร์ Reader Advisory อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2 … Read more