KKUL Hot News

สรุปข่าวเด่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

Guest

บริการสำหรับบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  สืบค้นรายการหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์  รายงานการวิจัย และทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุด การสมัครสมาชิก การเข้าใช้งานห้องสมุด My Library Account  บริการยืมต่อ

Teacher & Researcher

บริการสำหรับอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร มข. สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นรายการหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์  รายงานการวิจัย และทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุด สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ สืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลต่างๆที่ห้องสมุดบอกรับ บริการขอ ISBN/ ISSN/ CIP บริการขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN, ISSN และ CIP)  (บริการเฉพาะอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น) บริการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร บริการให้ข้อมูลจำนวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงฐานข้อมูลที่ให้บริการ สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการเปิดและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (บริการเฉพาะอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น) My Library Account ตรวจสอบรายการทั้งหมดที่ยืม, ยืมต่อออนไลน์, ตรวจสอบรายการจอง, ตรวจสอบค่าปรับ

Graduate students

บริการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นรายการหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์  รายงานการวิจัย และทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุด สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  สืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลต่างๆที่ห้องสมุดบอกรับ Learning Launchpad เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย จองห้องศึกษาค้นคว้าวิจัย จองห้องศึกษาค้นคว้าวิจัย อาคาร 1 บริการยืมระหว่างห้องสมุด การใช้ Turnitin แบบฟอร์มขอ Class ID  My Library Account  ตรวจสอบรายการทั้งหมดที่ยืม, ยืมต่อออนไลน์, ตรวจสอบรายการจอง, ตรวจสอบค่าปรับ

Undergraduate students

บริการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นรายการหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์  รายงานการวิจัย และทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุด สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ สืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลต่างๆที่ห้องสมุดบอกรับ จองห้องศึกษาค้นคว้าวิจัย จองห้องศึกษาค้นคว้าวิจัย อาคาร 1 สำนักหอสมุด การใช้ Turnitin แบบฟอร์มขอ Class ID จิตอาสาช่วยงานห้องสมุด ลงทะเบียนสมัครปฏิบัติงานจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด ด้านที่ 3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ ทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานทั้งในหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ My Library Account ตรวจสอบรายการทั้งหมดที่ยืม, ยืมต่อออนไลน์, ตรวจสอบรายการจอง, ตรวจสอบค่าปรับ ตรวจสอบหนี้สินออนไลน์ ตรวจสอบหนี้สิน ก่อนสำเร็จการศึกษ

Library branches

ผู้ประสานงานห้องสมุด ชื่อ-นามสกุล ห้องสมุดคณะ ข้อมูลติดต่อ นายจรัญ โทผาวงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ tchara@kku.ac.thTel. 45302 นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ detsan@kku.ac.th Tel. 45628 นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล คณะเทคนิคการแพทย์ sudsri@kku.ac.thTel. 45539 นางกฤษณา กลางเภา คณะพยาบาลศาสตร์ kidsana@kku.ac.thTel. 42342 นางสาวเมธยา เสามะลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ maetsa@kku.ac.thTel. 42977 นายสงวน ศรีโยวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ssangu@kku.ac.th Tel. 44214, 44215 นางพิมญาดา วงศ์แสนแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ smavon@kku.ac.th Tel. 45628 นางดุจกานต์ สุวรรณธาร คณะแพทยศาสตร์ sdutka@kku.ac.thหัวหน้างานOne Stop service ยืม-คืน Tel. 63983  งานวารสาร Tel. 63150งานวิเคราะห์เลขหมู่ Tel. 63460 นางสมถวิล สว่างวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ ssomth@kku.ac.thTel. 48423 นางยุวดี เพชระ คณะสาธารณสุขศาสตร์ tyuwad@kku.ac.thTel. 42827, 11962 นางสาวกฤติกา สุนทร คณะสัตวแพทยศาสตร์ gritiga@kku.ac.thTel. 44960 นางกนกวรรณ … Read more

Address & Call

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อยู่ เลขที่ 123   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 สำนักบริหารและอำนวยการ:  080-0722554บริการตอบคำถาม (Ref.Lib):  093-5922556CDS Service: 097-9322557โทรสาร: 0 4320 2543 Khon Kaen University Library (KKUL) Address: 123  Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand. Telephone: Office:  080-0722554Reference Service:  093-5922556CDS Service: 097-9322557Fax: 0 4320 2543Internal phone number click here ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆ  Website : www.library.kku.ac.th Mail : library@kku.ac.th Facebook : http://www.facebook.com/KKULib LINE Official : @kkulib (มี @ นำหน้า) Instagram … Read more

การจัดการข้อเรียน (Customer Feedback)

เราพร้อมที่จะรับฟังเสียงของผู้ใช้บริการ เพื่อจะนำข้อมูลไป แก้ไข ปรับปรุงการให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้น โปรดระบุเรื่องที่ต้องการจะแจ้งให้กับทางสำนักหอสมุด พร้อมระบุข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานกลับให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อมูลกลุ่มงานประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ สรุปการตอบคำถามและจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560 สรุปการตอบคำถามและจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561 สรุปการตอบคำถามและจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562  สรุปการตอบคำถามและจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2563  สรุปการตอบคำถามและจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2564 สรุปการตอบคำถามและจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2565 NEW!!

เสียงของผู้ใช้บริการ (VOC)

เราพร้อมที่จะรับฟังเสียงของผู้ใช้บริการ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Crowdsourcing เป็นการรวมกันของคำว่า Crowd + Outsourcing คือการกระจายปัญหาไปยังกลุ่มค้นเพื่อค้นหาคำตอบ และวิธีการในการแก้ปัญหาในประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อจะนำข้อมูลไป แก้ไข ปรับปรุงการให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้น  ปี 2564  ห้องสมุดอยากชวนน้องๆแนะนำกิจกรรมจิตอาสาได้หน่วยกิจกรรมในช่วงโควิด-19 ช่วยกันเสนอเยอะๆนะคะ ——-> Vote ที่นี่ ใกล้เปิดเทอมแล้ว น้องๆอยากให้ห้องสมุดมีบริการหรือมีอะไรใหม่ๆแนะนำได้ที่นี่เลยค่ะ –——-> Vote ที่นี่  อยากให้เว็บไซต์ห้องสมุดมีฟังก์ชั่นใหม่ ๆ หรือบริการอะไรเพิ่มขึ้น ช่วยบอกที ———-> Vote ที่นี่  ปี 2563 น้องช่วยๆแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุน มข.เรา Smart Farming มาช่วยกันจ้าาา ———-> Vote ที่นี่  จุดเด่นที่ทำให้คุณนึกถึงห้องสมุด มข.คืออะไรช่วยบอกที ———-> Vote ที่นี่  ห้องสมุดกลับมาเปิด 24/7แล้ว (1 ก.ย.63) น้องๆอยากให้ลดหรือเพิ่ม ปรับปรุงอะไรบ้างคะ   ———-> Vote ที่นี่  เปิดเทอมแล้ว น้องๆอยากให้ห้องสมุดเปิดบริการรูปแบบไหน บอกพี่ๆทีจ้า ———-> Vote ที่นี่  … Read more