การจ้างนักศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  1. บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างนักศึกษาช่วยงาน
  2. ตารางลงเวลานักศึกษาปฏิบัติงาน_รายคน
  3. แบบลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาช่วยงาน แบบรวมทั้งหมด
  4. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายนักศึกษาช่วยงาน

ตัวอย่างการกอรกแบบฟอร์ม

  1. ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติจ้างนักศึกษาช่วยงาน
  2. ตัวอย่างตารางลงเวลานักศึกษาปฏิบัติงาน รายคน
  3. ตัวอย่างแบบลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาช่วยงาน แบบรวมทั้งหมด
  4. ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายนักศึกษาช่วยงาน
  5. ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินจ้างนักศึกษา