ค่าลงทะเบียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติ-ค่าลงทะเบียน บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย-ค่าลงทะเบียน ฟอร์มแบบบก111 ประกอลค่าลงทะเบียนต่างประเทศ ตัวอย่างการกอรกแบบฟอร์ม ตัวอย่างขออนุมัติค่าลงทะเบียนไปราชการต่างประเทศ ตัวอย่างแบบ บก.111 ประกอบค่าลงทะเบียนต่างประเทศ ตัวอย่างขออนุมัติเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนไปราชการต่างประเทศ

OT

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขออนุมัติ OT แบบรายงาน OT รายคน บัญชีลงเวลาOT รวมทั้งหมด ฟอร์มเบิกจ่าย OT ตัวอย่างการกอรกแบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขออนุมัติ OT

การจ้างนักศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างนักศึกษาช่วยงาน ตารางลงเวลานักศึกษาปฏิบัติงาน_รายคน แบบลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาช่วยงาน แบบรวมทั้งหมด บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายนักศึกษาช่วยงาน ตัวอย่างการกอรกแบบฟอร์ม ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติจ้างนักศึกษาช่วยงาน ตัวอย่างตารางลงเวลานักศึกษาปฏิบัติงาน รายคน ตัวอย่างแบบลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาช่วยงาน แบบรวมทั้งหมด ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายนักศึกษาช่วยงาน ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินจ้างนักศึกษา

ใบสำคัญรับเงินและใบเบิกค่าตอบแทนวิทยากร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงินทั่วไป ใบสำคัญรับเงิน ประกันหนังสือ ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน มข. ตัวอย่างการกอรกแบบฟอร์ม ตัวอย่าง หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน มข.

สัญญาการยืมเงินและแผนการยืมเงิน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สัญญายืมเงิน_สำนักหอสมุด แผนเงินยืม สัญญายืมเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวอย่างการกอรกแบบฟอร์ม ตัวอย่าง แผนการยืมเงิน (เอกสารแนบสัญญาเงินยืม) ตัวอย่าง แผนการยืมเงิน (เอกสารแนบสัญญาเงินยืม) ตัวอย่าง สัญญายืมเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น