กรรมการประจำสำนักหอสมุด

กรรมการประจำสำนักหอสมุด รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ประธานกรรมการประจำสำนัก อธิการบดี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ประธานกรรมการประจำสำนัก อธิการบดี Email:president@kku.ac.th ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี กรรมการประจำสำนัก รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี กรรมการประจำสำนัก รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล Email:digital@kku.ac.th รศ.ดร.ไมตรี … Read more

บุคลากรสำนักหอสมุด

บุคลากรสำนักหอสมุด งานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ Phone:42631 Email:sutthi@kku.ac.th นางสาวญาณปภา เรืองเชิงชุม บรรณารักษ์ ชำนาญการ หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศ นางสาวญาณปภา … Read more

คณะผู้บริหารสำนักหอสมุด

ผู้บริหารสำนักหอสมุด รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด Phone:42622 Email:sisupat@kku.ac.th รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม Phone:42699 Email:krunapon@kku.ac.th ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ … Read more