บุคลากรสำนักหอสมุด

งานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ

นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ

นางสาวญาณปภา เรืองเชิงชุม

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศ

นางยุภาพร ทองน้อย

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้

นายวันชาติ ภูมี

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยจัดการสารสนเทศ คลังข้อมูล และหอจดหมายเหตุ

นางสาววราภรณ์ พนมศิริ

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวประภาพร มณฑาทิพย์

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ GMS Wisdom Hub

นส.สุกฤกตา มหาหิง

พนักงานห้องสมุด

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายสกุลวงศ์ รักศิลป์

พนักงานห้องสมุด

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

งานบริการ

นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบริการ


นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าหน่วยสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและนวัตกรรม

นางยุพา ดวงพิมพ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าหน่วยพื้นที่และจัดการข้อมูลบริการ

นายศิวะนัท ศรีสุนทร

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางเพ็ญแข พั่วโพธิ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสุอารี ละราคี

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางมะลิวัลย์ สิริวัฒนากุล

พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางนันทนา วงศ์ชมภู

พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางละอองดาว มาตวังแสง

พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายทนงศักดิ์ พิมพ์สุนนท์

พนักงานห้องสมุด ส3

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายเวหา ศิลปบูรณะ

พนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

งานบริหารและอำนวยการ

นางสาวจิตลดา ตรึงจิตพิชญ์ดล

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

หัวหน้างานบริหารและอำนวยการ

นางสุวิมล คำชมภู

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยคลังและพัสดุ

นางกันยกร นามบุตรดี

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยบริหาร ธุรการ และ
ทรัพยากรบุคคล

นางสาวคมศรี คมน์ทิพยรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวจุรีรัตน์ ชัยศรี

พนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายธนกร กาญจนสุรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชี

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายธนกฤต ป้องนาม

พนักงานขับรถยนต์

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวภารดา อ่อนอภัย

พนักงานพัสดุ

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายรังสิต แพทย์ประดิษฐ์

พนักงานห้องสมุด ส3

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางอุบล ใจตาง

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวกุลณสร อ้วนไตร

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางมุกดา ดวงพิมพ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีดิจิทัล


นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์

นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม

นายดนย์บวรภัทร มีกุญชร

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายธีรยุทธ บาลชน

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายปิติพงศ์ พิมพา

นักเทคโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายภานุวัตร อุทัยบาล

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายพงศธร ศิลปอุไร

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายอุทิศ นามสีฐาน

พนักงานห้องสมุด ส3

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

ผู้ประสานงานห้องสมุด

นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร /
ผู้ประสานงานห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

นายจรัญ โทผาวงษ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์

นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์

นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยบริการห้องสมุดเครือข่ายและผู้ประสานงานห้องสมุดคณะ
เทคนิคการแพทย์

นางกฤษณา กลางเภา

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์

นางยุวดี เพชระ

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

นางสาวเมธยา เสามะลี

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางชนิสรา สุริยะ

พนักงานห้องสมุด ชำนาญงานพิเศษ

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์

นางสมถวิล สว่างวงศ์

พนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานห้องสมุด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางละออ ข้อยุ่น

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์

นางสาวกฤติกา สุนทร

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์

นางจรูญลักษณ์ นารี

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

ผู้ประสานงานห้องสมุดวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)

กนกวรรณ ชินอ่อน

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะ
ห้องสมุดคณะสหวิทยาการ