Volunteer

เกี่ยวกับบริการ:

เป็นบริการสำหรับนักศึกษา ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด ด้านที่ 1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง และด้านที่ 3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ โดยทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานทั้งในหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ อาทิ งานเก็บหนังสือขึ้นชั้น งานจัดเรียงหนังสือให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ งานบันทึกข้อมูล งานเอกสาร และช่วยปฏิบัติงาน/กิจกรรมอื่นๆ ของห้องสมุด เช่น งานผลิตหน้ากากผ้า และหน้ากาก face shield เพื่อบริจาค

สิทธิ์การใช้บริการ:

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกระดับชั้น

วิธีการขอใช้บริการ:  

  • สามารถลงชื่อปฏิบัติงาน Online ได้ที่นี่ เปิดรับสมัครทุกวัน ตลอดทั้งปี (ยกเว้นวันที่ห้องสมุดปิดทำการ)
  • นักศึกษาที่เข้าร่วมจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด จะได้รับหน่วยกิจกรรมตามเวลาปฏิบัติงานจริง (1 ชม. = 0.33 หน่วย 2 ชม. = 0.67 หน่วย 3 ชม. = 1 หน่วย) หากปฏิบัติงานครบ 10 ชั่วโมงภายใน 1 เดือนสามารถขอใบประกาศเกียรติคุณได้

ติอต่อเจ้าหน้าที่:

  • นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง ชั้น 1 อาคารศูนย์สารสนเทศ โทร. 083-2181747
  • ห้องสมุดทุกคณะ/วิทยาเขตหนองคาย ติดต่อห้องสมุดช่อ วายุภักตร

วัน-เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 – 16:00 น.