รับบริจาคหนังสือ (KKU Book Donation)

เกี่ยวกับบริการ:

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับอภินันทนาการทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีเงื่อนไขในการนำออกให้บริการ ในกรณีสิ่งที่ได้มาจากการบริจาคไม่ตรงกับนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด จะพิจารณาส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า

ระเบียบการบริจาค 

สิทธิ์การใช้บริการ:

นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป  

วิธีการขอใช้บริการ:

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลภายนอกที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดและติดต่อเพื่อบริจาคหนังสือได้ ที่นี่   

วัน-เวลาเปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.

ติดต่อสอบถาม

นายพันธ์ศักดิ์ อมรพันธ์

        42641

        phaamp@kku.ac.th