การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero

การติดตั้ง Zotero

เริ่มต้นการใช้งาน Zotero

การจัดการบรรณานุกรม

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

นางสาว สุพิน อุดมผล

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาง ยุวดี เพชระ

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาว เมธยา เสามะลี

บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น