ทักษะการสืบค้นข้อมูล (Information Searching Skill)

แบบทดสอบหลังเรียน:
หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ

วิธีสืบค้นแบบไล่เรียง

browser search

การสืบค้นโดยใช้ตรรกะบูลีน

how to search boolean operators

วิธีใช้เน็ตมือถือ/เน็ตบ้าน ค้นฐานข้อมูล

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

นางสาว กฤติกา สุนทร

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น