การใช้ Scopus ในการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

แบบทดสอบหลังเรียน:
หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ

การ Compare sources

Elsevier journal finder

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

นางสาว เมธยา เสามะลี

บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น