การใช้ Scopus ในการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

การ Compare sources

Elsevier journal finder

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

นางสาว เมธยา เสามะลี

บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น