การป้องกันการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin (How to avoid plagiarism by Turnitin)

แบบทดสอบหลังเรียน:
หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ

ทำไมต้องตรวจความซ้ำซ้อนของผลงาน

การขอ Class ID

สาธิตการใช้งานโปรแกรม Turnitin

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

นางสาว ยศยาดา สิทธิวงษ์

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น