การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley

ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Mendeley

การติดตั้ง Mendeley web importer

การใช้งานโปรแกรม Mendeley

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

นางสาว ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น