ติดต่อสอบถาม: คุณสุทธิลักษณ์  พัดเพ็ง
โทร : 04300 9700  ต่อ 42631 (ในวันและเวลาราชการ)  e-mail: sutthi@kku.ac.th

Menu

เกณฑ์การรับบริจาค

“หนังสือของท่านเป็นประโยชน์ต่อสำนักหอสมุดและสังคม”

 1. รับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทุกประเภท อาทิ หนังสือ ตำรา วิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือเสริมทักษะต่างๆ วรรณกรรมเยาวชน นิทาน หนังสือภาพ นวนิยาย เรื่องสั้น โดย
  – ด้านกายภาพ ตัวเล่มมีสภาพดี ไม่เป็นฉบับถ่ายสำเนา และตัวเล่มไม่มีรอยขีดเขียน กระดาษสภาพดี ไม่ขึ้นรา
  – ด้านเนื้อหา ความทันสมัยของสิ่งพิมพ์ สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด โดยดูจากอายุของการพิมพ์ตามตารางด้านล่าง
  – หนังสือ เนื้อหามีความสอดคล้องกับการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ไม่ขัดต่อกฏหมาย ไม่มีความรุนแรง หรือมีเนื้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในสังคม มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาเซียน
  – วารสาร รับบริจาคเฉพาะวารสารวิชาการ (Scholarly Journal) ที่มีอายุปีพิมพ์ถัดจากปีจากปัจจุบันย้อนหลังไปไม่เกิน 5 ปี จำนวนฉบับครบถ้วนทุกฉบับ (number)
  – สื่อโสตทัศนวัสดุ รับบริจาคเฉพาะดีวีดี/ซีดี โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับหนังสือ

จำนวนและตารางอายุสิ่งพิมพ์และทรัพยากรการเรียนรู้

 ประเภททรัพยากร  (ไทย/อังกฤษ)

จำนวนที่สำนักหอสมุดนำออกให้บริการ *

ความทันสมัยของเนื้อหา

หนังสือ ตำราวิชาการ

  3 เล่ม

ปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

วิจัย

  3 เล่ม

หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน หรืออนุภาคลุ่มน้ำโขง

  2 เล่ม

วิทยานิพนธ์

1 เล่ม

หนังสืออ่านเสริมทักษะ /การใช้ชีวิตระดับอุดมศึกษา 

2 เล่ม

หนังสือครบรอบหน่วยงาน หน่วยงานหรือองค์กร

1 เล่ม

รายงานประจำปีของหน่วยงาน กระทรวง กรม กอง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1 เล่ม

รับเฉพาะปีปัจจุบัน

นวนิยาย เรื่องสั้น

1 เล่ม

ปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี

หนังสือธรรมะ

1 เล่ม 

ปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 3  ปี

หนังสือหรือสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาคอีสาน

3 เล่ม

ไม่กำหนดปีพิมพ์

สิ่งพิมพ์ของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 เล่ม

ไม่กำหนดปีพิมพ์

* หากบริจาคมากกว่าจำนวนที่สำนักหอสมุดนำออกให้บริการ สำนักหอสมุดจะนำไปบริจาคต่อกับแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเครือข่ายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกับสำนักหอสมุด

2. ไม่รับบริจาค หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีสภาพชำรุด กระดาษเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ขาด บวม หรือขึ้นรา จนไม่สามารถใช้งานได้ มีรอยการขีดเขียน จดบันทึก เน้นข้อความ และเอกสารทำสำเนา และอื่นๆ ที่เป็นข้อยกเว้นตามข้อ 1

“หนังสือและสื่อการเรียนรู้ทุกรายการที่นำมาบริจาคให้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ถือเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรม และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาดำเนินการ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นที่สิ้นสุด “