ติดต่อสอบถาม: คุณสุทธิลักษณ์  พัดเพ็ง
โทร : 04300 9700  ต่อ 42631 (ในวันและเวลาราชการ)  e-mail: sutthi@kku.ac.th

Menu

ช่องทางการบริจาค

ผู้บริจาคสามารถแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์  https://library.kku.ac.th/book-donation/book-donation-form/
และบริจาคได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. มาด้วยตนเอง ติดต่อได้ทุกเคาน์เตอร์บริการ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และตรวจสอบการแจ้งข้อมูลในเว็บไซต์
  2. ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ดังนี้ (ได้ทั้งเป็นพัสดุส่วนบุคคล หรือหนังสือนำส่งของส่วนราชการ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คุณสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง โทรศัพท์ 043-202-541 ต่อ 42631 e-mail: sutthi@kku.ac.th ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.)