แหล่งข้อมูลจดหมายเหตุ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในหลวงกับ มข. ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผูกพันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและพสกนิกรในภูมิภาคอีสานมายาวนาน ทรงเสด็จมาทางรถไฟเพื่อเยี่ยมประชาชนภาคอีสานครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ และในปีพ.ศ.๒๕๑๐ ได้เสด็จมาประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็นทางการ เพราะทรงให้ความสำคัญด้านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานนำไปสู่การพัฒนาภาคอีสานให้มีความเจริญก้าวหน้า ๓๐ ครั้งของการเสด็จมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๔๑ สำนักหอสมุดได้ทำการรวบรวมจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ภาพถ่าย วีดีทัศน์ต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย สำนักหอสมุดจึงได้จัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ส่งเสด็จ … Read more