หมวดหมู่วิชา: คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบขั้นพื้นฐาน, ดิจิตอลอาร์ต, การออกแบบสิ่่งพิมพ์

วัตถุประสงค์ 

  1. รู้เทคนิคการออกแบบกราฟฟิคอย่างมืออาชีพ
  2. สามารถออกแบบ Infographic ให้สวยได้ด้วยเครื่องมือออนไลน์
  3. รู้วิธีใช้งานเครื่องมือออนไลน์ Piktochart.com 

รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

เนื้อหาหลักสูตร 

เวลา 3 ชั่วโมงเนื้อหาหลักสูตร
ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม
ความหมายของ Infographic 
ความสำคัญและการนำ Infographic ไปใช้ 
กฎเหล็กการออกแบบ Infographic ให้สวยอย่างมืออาชีพ 
Step ขั้นเทพการออกแบบ Infographic อย่างมืออาชีพด้วยเครื่องมือออนไลน์ Piktochart.com
แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออกแบบกราฟฟิค
ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ
ทำแบบประเมิน

กลุ่มเป้าหมาย: จำนวน 10-30 คน

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยากร:
ธีรยุทธ บาลชน
เยาวพร ศานติวิวัฒน์


สถานที่อบรม: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom/Google Meet ตามLink/CODE  ที่จะส่งให้ผู้สมัครทาง E-mail