CrossRef

CrossRef คือ ความร่วมมือกันของสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 380 แห่ง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล บรรณานุกรมระหว่างกัน เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับ primary search content ครอบคลุมบทความมากกว่า 1 ล้านบทความ เป็นองค์กรที่ใช้ DOI ในการ Link กันของ … Read more

One Search

One Search คือเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดเช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสืออ้างอิง วารสาร  สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และดิจิทัล โดยการพิมพ์คำค้นหาเพียงหนึ่งครั้ง ก็ได้รับผลการสืบค้นที่ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ห้องสมุดมี รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับด้วย คลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์: https://eds.s.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=1&sid=b1b8738f-2caf-40ee-9fdb-965f552dd1e0%40redis

Web OPAC

OPAC (Online Public Access Catalog) คือเครื่องมือในการช่วยสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโดยแสดงรายละเอียดการจัดเก็บของสารสนเทศนั้น และยังสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่ผู้ใช้บริการได้  ซึ่งทางสำนักหอสมุดหาวิทยาลัยขอนแก่นมีให้บริการในรูปแบบเว็บออนไลน์ คลิกที่ลิกก์เพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์: https://opac.kku.ac.th/main/index.aspx

Turnitin menu bar

Back to Lib Intro. Request Class ID Creat Account Reset password การ Read/Save/Print   Turnitin Turnitin คือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการที่เป็นสิ่งพิมพ์ออนไลน์ จัดอยู่ในกลุ่มโปรแกรมประเภท Anti โดยมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้ในการตรวจสอบการคัดลอก  บอกรับเพื่อให้บริการแก่ นิสิต … Read more

Journal Impact Factor

Impact Factor (IF)  หรือเรียก Journal Impact Factor (JIF) คือ ดัชนีผลกระทบการอ้างอิง วารสาร วัดจาก จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารวิชาการ นั้นได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นดัชนีหนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพของวารสาร โดยวัดจากค่าความถี่ที่บทความในวารสารหนึ่งๆได้รับการอ้างถึงในช่วง 2 ปี (ตามการจัดของ JCR … Read more

Google Ranking

Google PageRank คือ วิธีการวัดความสำคัญของเว็บเพจ บนอินเตอร์เน็ท โดยมีตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 10 ยิ่งตัวเลขยิ่งสูง PageRank ก็ยิ่งสูง นั่นหมายความว่าเว็บไซต์นั้นๆ มีโอกาสได้รับการจัดอันดับที่ดีกว่าเว็บไซต์ที่มี PageRank ต่ำกว่า

Journal Ranker Scopus

Scopus sources คือเมนูของเว็บไซต์ฐานข้อมูล Scopus โดยผู้ใช้สามารถดูรายการแหล่งที่มาต่างๆและสามารถจัดอันดับแหล่งที่มาตามรายการตามคุณลักษณะของคอลัมน์ เช่น การแสดงชื่อแหล่งที่มาตามลำดับตัวอักษร หรือโดยใช้ตัวบ่งชี้รายการอื่นๆ

Natureindex

Nature Index คือตัวชี้วัดคุณภาพงานวิจัย ซึ่งจัดอันดับหน่วยงานและประเทศด้วยการพิจารณาการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร ตัวชี้วัดคุณภาพงานวิจัย โดยการจัดอันดับประเทศและสถาบันต่างๆ ด้วยการพิจารณาการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารที่มีผลกระทบสูงและเป็นที่ยอมรับของแต่ละสาขาใน Nature Research ซึ่งแบ่งเป็น วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences), วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences), เคมี (Chemistry), วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม … Read more