RLL08 การใช้ Web of Sciences ในการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต วัตถุประสงค์  ทราบแนวทางในการพิจารณาวารสารเพื่อการตีพิมพ์  สามารถพิจารณาวารสารที่เหมาะสมเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ  เรียนรู้แหล่งสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกวารสารในการตีพิมพ์  รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 2 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร 45 นาที ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม แนะนำฐานข้อมูล … Read more

RLL13 การใช้ Google Classroom เบื้องต้น

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต รายละเอียด : วัตถุประสงค์  ติดตั้งและเรียกใช้ Google Classroom Application ได้  สามารถสร้างห้องเรียน เชิญอาจารย์สอนร่วม และเชิญนักเรียน สามารถสร้างงานและมอบหมายงานแก่ผู้เรียน สามารถติดตามงานที่มอบหมาย ตรวจ ให้คะแนน และสะท้อนผลการตรวจให้กับผู้เรียนได้ รูปแบบการสอน … Read more

RLL11 ดิจิทัลอาร์ตกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ง่ายๆ ด้วย Canva

หมวดหมู่วิชา: คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบขั้นพื้นฐาน, ดิจิตอลอาร์ต, การออกแบบสิ่่งพิมพ์ วัตถุประสงค์  เข้าใช้งาน Canva Application ได้  ผู้เข้าอบรมทราบคำสั่ง และการทำงานของฟังก์ชั่น Canva  ผู้เข้าอบรมนำผลงานการออกแบบไปใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน หรือสื่อการเรียนรู้ได้ รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา … Read more

RLL09 การนำเสนอข้อมูลด้วย Infographic เบื้องต้น

หมวดหมู่วิชา: คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบขั้นพื้นฐาน, ดิจิตอลอาร์ต, การออกแบบสิ่่งพิมพ์ วัตถุประสงค์  รู้เทคนิคการออกแบบกราฟฟิคอย่างมืออาชีพ สามารถออกแบบ Infographic ให้สวยได้ด้วยเครื่องมือออนไลน์ รู้วิธีใช้งานเครื่องมือออนไลน์ Piktochart.com  รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 3 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร … Read more

TDC

TDC (Thai Digital Collection) คือเครื่องมือช่วยสืบค้นฐานข้อมูลเอกสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็ม โดยสามารถใช้งานได้ผ่านคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่เป็นสมาชิก คลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์: https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

CrossRef

CrossRef คือ ความร่วมมือกันของสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 380 แห่ง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล บรรณานุกรมระหว่างกัน เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับ primary search content ครอบคลุมบทความมากกว่า 1 ล้านบทความ เป็นองค์กรที่ใช้ DOI ในการ Link กันของ … Read more

One Search

One Search คือเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดเช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสืออ้างอิง วารสาร  สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และดิจิทัล โดยการพิมพ์คำค้นหาเพียงหนึ่งครั้ง ก็ได้รับผลการสืบค้นที่ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ห้องสมุดมี รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับด้วย คลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์: https://eds.s.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=1&sid=b1b8738f-2caf-40ee-9fdb-965f552dd1e0%40redis

Web OPAC

OPAC (Online Public Access Catalog) คือเครื่องมือในการช่วยสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโดยแสดงรายละเอียดการจัดเก็บของสารสนเทศนั้น และยังสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่ผู้ใช้บริการได้  ซึ่งทางสำนักหอสมุดหาวิทยาลัยขอนแก่นมีให้บริการในรูปแบบเว็บออนไลน์ คลิกที่ลิกก์เพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์: https://opac.kku.ac.th/main/index.aspx

Turnitin menu bar

Back to Lib Intro. Request Class ID Creat Account Reset password การ Read/Save/Print   Turnitin Turnitin คือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการที่เป็นสิ่งพิมพ์ออนไลน์ จัดอยู่ในกลุ่มโปรแกรมประเภท Anti โดยมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้ในการตรวจสอบการคัดลอก  บอกรับเพื่อให้บริการแก่ นิสิต … Read more