Turnitin

Turnitin คือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการที่เป็นสิ่งพิมพ์ออนไลน์ จัดอยู่ในกลุ่มโปรแกรมประเภท Anti โดยมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้ในการตรวจสอบการคัดลอก  บอกรับเพื่อให้บริการแก่ นิสิต อาจารย์ และ นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น