Impact Factor (IF)  หรือเรียก Journal Impact Factor (JIF) คือ ดัชนีผลกระทบการอ้างอิง วารสาร วัดจาก จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารวิชาการ นั้นได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นดัชนีหนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพของวารสาร โดยวัดจากค่าความถี่ที่บทความในวารสารหนึ่งๆได้รับการอ้างถึงในช่วง 2 ปี (ตามการจัดของ JCR year)