Scopus sources คือเมนูของเว็บไซต์ฐานข้อมูล Scopus โดยผู้ใช้สามารถดูรายการแหล่งที่มาต่างๆและสามารถจัดอันดับแหล่งที่มาตามรายการตามคุณลักษณะของคอลัมน์ เช่น การแสดงชื่อแหล่งที่มาตามลำดับตัวอักษร หรือโดยใช้ตัวบ่งชี้รายการอื่นๆ