One Search คือเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดเช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสืออ้างอิง วารสาร  สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และดิจิทัล โดยการพิมพ์คำค้นหาเพียงหนึ่งครั้ง ก็ได้รับผลการสืบค้นที่ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ห้องสมุดมี รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับด้วย


คลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์: https://eds.s.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=1&sid=b1b8738f-2caf-40ee-9fdb-965f552dd1e0%40redis