หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต

วัตถุประสงค์ 

  1. ทราบแนวทางในการพิจารณาวารสารเพื่อการตีพิมพ์ 
  2. สามารถพิจารณาวารสารที่เหมาะสมเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 
  3. เรียนรู้แหล่งสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ 

รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

เนื้อหาหลักสูตร 

เวลา 2 ชั่วโมงเนื้อหาหลักสูตร
45 นาทีขอบเขตเนื้อหาในการอบรม
แนะนำฐานข้อมูล Web of Science
เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล
การสืบค้นวารสารในฐานข้อมูล WOS
สืบค้นจาก Topic
สืบค้นจาก Publication Title 
สืบค้นจาก Master Journal List 
สืบค้นจาก Match Manuscript 
และเปรียบเทียบการเลือกวารสารในฐาน Core collection
การตรวจสอบค่า Quartile (Q)/ Impact Factor (IF)
การตรวจสอบ ค่า h index
การสืบค้นการอ้างอิง (Cited Reference Search)
ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ
5 นาทีทำแบบประเมิน

กลุ่มเป้าหมาย: จำนวน 10-30 คน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยากร: เมธยา เสามะลี, ยุวดี เพชระ

สถานที่อบรม: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom/Google Meet ตามLink/CODE  ที่จะส่งให้ผู้สมัครทาง E-mail