หมวดหมู่วิชา: คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบขั้นพื้นฐาน, ดิจิตอลอาร์ต, การออกแบบสิ่่งพิมพ์

วัตถุประสงค์ 

  1. เข้าใช้งาน Canva Application ได้ 
  2. ผู้เข้าอบรมทราบคำสั่ง และการทำงานของฟังก์ชั่น Canva 
  3. ผู้เข้าอบรมนำผลงานการออกแบบไปใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน หรือสื่อการเรียนรู้ได้

รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

เนื้อหาหลักสูตร 

เวลา 2 ชั่วโมงเนื้อหาหลักสูตร
15 นาทีขอบเขตเนื้อหาในการอบรม
การเข้าใช้งาน Canva ผ่านระบบ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
รู้จักกับหมวดหมู่ของ Template สำหรับเร็จรูป เน้นการออกแบบโปสเตอร์, การทำ Infographic  แบบง่าย, Power point, กระดาษขนาด A4, การทำแบนเนอร์
การแก้ไขรูปและเนื้อหา
การนำไปใช้งาน Download, Save, Print 
ประโยชน์ในการนำไปใช้ และการประยุกต์ใช้ 
ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ
5 นาทีทำแบบประเมิน

กลุ่มเป้าหมาย: จำนวน 10-30 คน

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยากร:
ธีรยุทธ บาลชน 
เยาวพร ศานติวิวัฒน์

สถานที่อบรม: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom/Google Meet ตามLink/CODE  ที่จะส่งให้ผู้สมัครทาง E-mail